අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
නොවැ2018
ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම උපත්,විවාහ,මරණ සහතික  නිකුත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම උපත්,විවාහ,මරණ සහතික නිකුත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම උපත්,විවාහ,මරණ සහතික 2018.11.07 දින...

08
නොවැ2018
ව්‍යවසාය සංවර්ධනය,වෘත්තීය පුහුණු හා රැකියාගත කිරීම

ව්‍යවසාය සංවර්ධනය,වෘත්තීය පුහුණු හා රැකියාගත කිරීම

දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අදාලව ව්‍යවසාය සංවර්ධනය,වෘත්තීය...

05
නොවැ2018

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශනය

දොම්පේ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල පදිංචි  මනෝ...

24
ඔක්2018
දොම්පෙ කොට්ඨාස ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල තරඟය 2018

දොම්පෙ කොට්ඨාස ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල තරඟය 2018

2018 දොම්පෙ කොට්ඨාස ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල තරඟයේ...

« »
Scroll To Top