2017 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

පරංගොඩ

 • පරංගොඩ ගම ඇතුළත නියං කාලයේදී ජලය සිදී යන නිසා පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් අවශ්‍ය වේ.
 • බන්දුල මහතාගේ නිවස අසල සිට සමන් මහතාගේ නිවස දක්වා ඌරාපොල මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතු වේ.
 • ගොවිජන සේවා කාර්යාලය අසල රජයේ නිවාස සඳහා ඇති  මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතු වේ.
 • පාලම අසල සිට ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා ගල්කන්ද  මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතු වේ.

පුංචි මණ්ඩාවල

 • සංස්ථා වත්ත ඇතුළත මාර්ග දොඩම්ගස්පිටි කන්ද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතු වේ.
 • පොල්ගස්ලන්ද මාර්ගය අංක.1 හා 2 අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කල යුතු වේ.
 • දික්ලන්ද වත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතු වේ.

රංවල

 • 3 කණුව සේද ගොවිපොල පාර,3 කණුව  භූහළුගොල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • මීතිරිගල විලේකුඹුර පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කලටුවාව සේද ගොවිපොල සිට හිරිකුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කලටුවාව සරත් කීර්තිරත්න මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම

ලංසියාහේන

 • සමණබැද්ද කහටගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • හබහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • හාලියහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • හොරගොල්ල මුත්තෙට්ටුව පාර සංවර්ධනය කිරීම.

අනුරාගොඩ

 • ගටකන්ද සිට අනුරාගොඩ දකුණ දක්වා ඇති මිල්ලගහ කුඹුර යායේ කෘෂි පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • වල්පොල හන්දියේ සිට අනුරාගොඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම.

අනුරාගොඩ-දකුණ

 • මීගහහේන-හොරගොල්ල සංවර්ධනය කිරීම.
 • අනුරාගොඩ-පතහවත්ත-හොරගොල්ල සංවර්ධනය කිරීම.
 • හොරගොල්ල-කජුවැටිය සංවර්ධනය කිරීම.
 • අනුරාගොඩ-උස්වත්ත සංවර්ධනය කිරීම.
 • අනුරාගොඩ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම.
 • අනුරාගොඩ-මුත්තෙට්ටුවත්ත සංවර්ධනය කිරීම.
 • පැපිලියවල සියනැ මාවත සංවර්ධනය කිරීම.

අල්ලියවත්ත

 • අල්ලියවත්ත මාර්ගයේ සියලුම බෝක්කු ,පාලම අලුත්වැඩියා කිරීම
 • වෙල්යායේ පැති බැමි ඉදිකිරීම
 • කිරිඳිවැල ගම්පහ මාර්ගයේ අල්ලියවත්ත පාරට හැරෙන ස්ථානය පුළුල් කිරීම

ඇටඹගහ වත්ත

 • කන්නිමහර - සුමංගල මාවත (ප්‍රධාන පාර ) අබලන් වීම

ඉද්දමල්දෙණිය

 • මීගහවත්ත-ගුරුවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • මීගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ජයන්ති පාර මීගහවත්ත සංවර්ධනය කිරීම.

ඉඳුරුගල්ල

 • ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කෑරගල මාවත සංවර්ධනය කිරීම.
 • කෝවිල වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම.

ඉහළ ලුණුගම

 • පීල්ලේ සිට කොස්පැලවත්ත මාර්ගය ඉතා අබලන් වීම
 • ගම්පොල හන්දිය පීල්ල පාර අබලන්ව පැවතීම

ඉහළ මිල්ලතේ

 • දිය හොන්ඩැල්ල අඩනැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • (බටන්වත්ත  පාර)ප්‍රතිසංස්කරණය
 • මහකුඩුම්බිය සඳහා නම්කරන ලද  මාර්ගය යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය
 • ගල් අමුණ මාර්ගය පල් කුඹුර අතර ඇති පැති බැම්ම සහ බෝක්කුව ඉදිකිරීම සහ පාර බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය

උඩකනම්පැල්ල-උතුර

 • සොයිසා මාවත සංවර්ධනය කිරීම.
 • ගම්මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කහවත්ත උඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • මිහිර මාවත-ඉතිරි වී ඇති ප්‍රමාණය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

උඩකනම්පැල්ල-දකුණ

 • සොයිසා මාවතේ සිට කුසලවත්ත මාර්ගය දක්වා (සමූපාකාරය අසල සිට)
 • පල්ලිය පිටුපස මාර්ගයේ වලවල් හෑරී ඇති ප්‍රදේශය කෝන්ගහවත්ත ඇතුළට ඇති පාර
 • කපුකනත්ත අතුරු පාර

උඩගම

 • සරණතිස්ස මාවත පාර සංවර්ධනය කර දීම (අභයතිස්ස මාවත)
 • බෝධිදීපාරාම භික්ෂුණී ආශ්‍රමයට ගමන් කරන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කර නොමැති කොටස
 • ආරාමය අසලට  කොන්ක්‍රීට් කර දීම
 • අංක 36, මහා විද්‍යාල මාවත වත්ත ප්‍ර‍වේශ මාර්ගයට කුටිටිගල් ඉදි කිරිම.

උඩමාපිටිගම

 • සුගතපාල මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • කුරුඳුවත්ත මැදපාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • හෙළඋඩ කොටස මාර්ගයේ සිරිසීවලී මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

උඩමාපිටිගම-දකුණ

 • චූලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • දිගන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සමෘද්ධි  මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කපාපු තොටුපොලට එගොඩ වීමට පාලමක් අවශ්‍යයයි

උඩවෙල

 • ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට අලබලන් කන්ද දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම-
 • (අධික බෑවුමක් සහිත ස්ථානයකින් අංශක 45 ක් පමණ මාර්ගය ආරම්භ කිරීමට ඉතා අපහසු බැවින් වෙනත් විකල්ප ස්ථානයකින් මාර්ගය සූදානම් වුවත් එම රජයේ ඉඩම අනවසරයෙන් වගා කර ඇති අයගෙන් මාර්ගය කැපීමට විරෝධතාවක් පැන නැගීම)

ඕවිටිගම

 • උස්වත්ත පාර -බෝක්කුව අසල සිට ගඟ දෙසට කි.මි.එකක් තාර දැමීම
 • වලව්වත්ත පාර-පාසල අසල සාට කනත්ත දක්වා කි.මි.2 ක් තාර දැමීම
 • පින්නගොල්ලවත්ත පාර- ප්‍රධාන පාරේ සිට නිවෙස් දෙසට
 • කපුටුකැලේ පාර-කපුටුකැලේ පල්ලමේ සිට ඉදිරියට

කළුකොඳයාව-බටහිර

 • පඤ්ඤාසේකර මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බදුවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කොරගහකනත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

කෑරගල

 • කෑරගල රාමනායක මාවතේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.

කපුගොඩ

 • වෙන්දේසිවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි
 • තොටුපල පාර කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි
 • පීටර් මාවත කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි
 • මුලටියන පාර කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි
 • දිමුතු මාවත කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි
 • තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට අවශ්‍යයි

කුට්ටිවිල

 • සමූපාකාරය අසල සිට හරංකහපත දක්වා දිවෙන ගුරු පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මහවත්තේ සිට පැරණි පාසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිවසට වාහනයකින් යා නොහැකි පවුල් වලට මාර්ග පහසුකම් ලබාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකිරීම

කිතුලකන්ද

 • කීර්තිරත්න මාවත කාපට් කිරීම
 • කෝන්ගහවත්ත අත්පත් කර ගැනීම.

නාකඳපොල

 • බෞද්ධ සුසාන භූමිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • පොල් කනත්ත හේන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • මාවත හේන පාර සංවර්ධනය කිරීම.

කිරිඳිවැල

 • කිරිඳිවැල ඉහළගම කෝප්‍රල් සරත් කුමාර මාවත ආරම්භයේ සිට වෙල දක්වා සංවර්ධනය කිරීම.
 • කිරිඳිවැල ඉහළගම -අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • කිරිඳිවැල විලේජ්  සිට අවසානය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම.

කුරුඳුහේන

 • නැගෙනහිර කෑරගල මාර්ගය සෝදායාමට ලක්ව ඇති බැවින් තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් කළ යුතුය.
 • දොම්පෙ-මහර සීමාව තුළ මාර්ගය මැද බෝක්කුව කැඩී අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවතී.එය පිළිසකර කල යුතුය.
 • හිලරියන්ෆාම් වත්ත ජනපදයේ බදුවත්ත සීමාවේ කන්ද ඉහළ පාර මීටර් 50 ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කර ඇති අතර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කල යුතුය.
 • කුරුඳුහේන ජනපදයේ තැනින් තැන කොන්ක්‍රීට් කර ඇති අතර පල්ලම් සහිත ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කලයුතුය.
 • ග්‍රාමසේවා පරිපාලන කාර්යාලය(කුරුඳුහේන)යාබද මාර්ගය වෙල දෙසට පල්ලම් සහිත බැවින් කොන්ක්‍රීට් කල යුතුය.
 • හිලරියන්ෆාම් වත්ත කනත්ත දෙසට  රණවිරුගම පාරේ සිට කොන්ක්‍රීට් කලයුතුය.
 • ප්‍රියදර්ශනාරාමය අසල මාර්ගය අබලන් වී ඇත.

කිරිමැටියවත්ත

 • කිරිමැටියවත්ත කනත්ත අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මා හේන පාර,නා ගොල්ල දේවාල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
  (සමස්ථයක් වශයෙන් මෙම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ  ඇති සියළු මාර්ග වැලි පාරවල් වේ.මේවා දැඩි ලෙස සෝදා පාළුවට ලක්ව ඇත)

කුමාරිමුල්ල

 • මුස්ලිම් විද්‍යාල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මුස්ලිම් විද්‍යාලය පිටුපස පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කෑරගල මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • අස්රප් නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • අතුල රෝහණ මහතාගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මුස්ලිම් පල්ලිය පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

පරකඩමුල්ල

 • පරකඩමුල්ලේ සිට කිරිකිත්ත දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය ආරම්භයේ සිට කළුගල ඉවත්කිරීම.

යකඹේ

 • පූගොඩ පොලීසිය අසල කන්දෙවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම.(යකඹෙ හන්දිය)-ඉන් ඉදිරියට දමා ඇති කොන්ක්‍රීට් ද මේ වන විට කැඩී වලවල් සෑදී,වැසි දිනයන්හිදී වතුර ලිරී පවතී.

කිඹුල්විලවත්ත

 • දෙහිගහහේන-කිඹුල්විලවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර යෙදීම
 • දෙහිගහහේන පාර අසල සිට සුමුදු මාවත දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ තාර යෙදීම         
 • සමගි මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • බණ්ඩාරනායක මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • බෞද්ධාලෝක මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ධර්මපාල මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.

කිරිවාන

 • ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස කානු පද්ධතිය සකස්කර පැතිබැමි බැඳීම

නිකවල

 • බෙනවල රක්ෂිතයට යන මාර්ගය සැකසීම
 • ශාන්ත පියරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් වැටී ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ප්‍රජා දොල පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම

කැන්දගොල්ල

 • ගල් අමුණ ගිල්ම පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දියපොරගොල්ල ප්‍රජා ශාලාව අසල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දියපොරගොල්ල කන්ද පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ප්‍රධාන පාරේ වෙල මැද පාර(තිලකාවතීගේ නිවසට යන පාර) සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • හුණුහේන හරස් මාර්ග දෙක සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • නිදහස් මාවතේ කන්ද පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

කන්නිමහර

 • බෝමළුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ආරාම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කන්නිමහර වෙල මැද පාර යාවීම සඳහා වෙල කොටස සැකසීම
 • ජය මාවත සැකසීම-මාර්ගය දෙපස කාණු යොදා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පැලවත්ත මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ප්‍රජා ශාලාව මාර්ගය දෙපස කාණු යොදා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිදහස් මාවත-මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කන්නිමහර සතුටු උයන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

පූගොඩ

 • පූගොඩ විශාකා මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • විශාකා මාවත වෙන්දේසි වත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • විශාකා මාවත නිහාල් මයාගේ නිවස අසල සිට සුනීතා මහත්මියගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • පැරණි කෑරගල මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ඇඳුරුවත්ත ඇතුල් පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

එගොඩ ගුරුවල

 • අශෝකා බේකරිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගුරුවල් කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉද්දමල්දෙණිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (සියනෑව ඉදිරිපිට)
 • කල්විල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • එකේ කණුව නව අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පොල්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නාගහ ලන්ද මාර්ගය හා කනත්ත කෙලින් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීමේ

එගොඩ පැලහැල

 • ගල් අමුණ 1 කණුව පාරේ නා ගස අසල තුංමන් හන්දියෙන් එන ජල පහරට කාණු හා බෝක්කු දැමීම

ගනේගොඩ

 • කොරාඹේ - වැලිවත්ත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දියකාවිට -ගනේගොඩ සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ගනේගොඩ වෙල මැද මාරිගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ගනේගොඩ පොල් මෝල අසල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ලියනේගම -වැලිවත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

ගිරිදර

 • ගුණානන්ද මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • හූණු ගෙවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බෝගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පාසල් මාවත තාර දැමීම

ගුරුවල

 • කානු පද්ධතිය සුද්ධ පවිත්‍ර කර ජලය නිසි පරිදි ගලා යාමට සකස් කිරීම

ගනිහිගම-උතුර

 • කුරුදිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කක්කුටුදෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නුගහේන් කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

ගල්පොතුගොඩ

 • ගම්පල ගෙදර පැපොල් ගහ දෙණිය මාර්ගය/කොඩිකාර මාවත/ඉහළවිල පාර/කොට්ටාවත්ත ගිරිදර පාර/ එකමුතු මාවත/බෝගහවත්ත පාර/ඩේවිඩ් මාවත/වෙන්දේසිවත්ත පාර(ගලබඩවත්ත)/කහටගහවත්ත පාර කොට්ටාවත්ත යන්දියේ ඇති අතුරු මාර්ගය/
  රඹුටන් උයන පාර/බෝගහවෙල පාර/කොට්ටාවත්ත පාරේ සිට කුඹුරේගොඩ කොඩිකාර මාවත අතර පාර
  ඉහත සියළු මාර්ග සංවර්ධනය විය යුතුය

ගල්වලගොඩ

 • කුරුගහවනාත පාරට කොන්ක්‍රිට් දැමීම

පට්ටියගම

 • පට්ටියගම් වංගුව හා කඩය අසල ගම මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ජර්මන්වත්ත සියලු අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඉද්දමල්ගම සියලු අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

පරතාපකන්ද

 • එච්.පී.සයිමන් මහතාගේ නිවස අසල සිට බංගලාවත්ත වසම දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ඩී.පී.පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට සිලිබිලියාවත්ත මාර්ගය දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මිලිලගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මණ්ඩාවල පාරේ සිට පරතාපකන්ද පාර,ලුණුගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

තිත්තපත්තර

 • පංසල පාර තාර දමා පිළිසකර කිරීම
 • පල්ලිය පාර,රණසිංහ මාවත,මැදවැරණිය බතලහේන පාර,දෙකේ කණුව පාර,අන්නාසි හේන පාර යන වසම තුළ වන මාර්ග පිළිසකර කිරීම

තිඹිරිගම

 • විහාරස්ථානය-අමුකොටුව මාර්ගය උස්කර පැති බැම්ම සෑදීම
 • අමුකොටුව කුරුඳුවත්ත පාර වෙලේ කඩේ අසල බෝක්කුව බැඳිම හා කොන්ක්‍රීට් කිරීම

තෙල්කැකුණ

 • මඩුගහවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • උක්කොටු මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කිරිපල්ල ගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • හල්ලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.

තල්ගස්වත්ත

 • තල්ගස්වත්ත-කුට්ටිවිල පාර 650 මීටර් වන මුළු දුර ප්‍රමාණයම කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • තල්ගස්වත්ත පිංගමුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

දංගල්ල

 • දංගල්ල මීතිරිගල මාර්ගය හා දංගල්ල උඩුගම සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දංගල්ල ඇළ බන්ටෙක ළඟ සිට අළුවන්කැලේ ජර්මන්වත්ත දක්වා සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දංගල්ල බතලවත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දංගල්ල උරුලග්ගල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

දංගල්ල-උතුර

 • දංගල්ල මීතිරිගල මාර්ගය දැනට අබලන් තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර එය ප්‍රතිසංස්කරණය කල යුතුය

දෙකටන

 • ඔබවත්ත(ඉඹුල පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගැටකන්ද නාරන්පොල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ගැටකන්ද පලමු පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ගැටකන්ද දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ගැටකන්ද සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • තුරුණු උයන වෙන්දේසිවත්ත මැද පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • දිනේෂ් මහතාගේ කඩය අසල සිට වෙන්දේසිවත්ත සංවර්ධනය කල යුතුය.

දේගවත්ත

 • ඉද්දමල්දෙණිය - පාළුගම මාර්ගයෙන් දේගවත්ත 405/බී ග්‍රා.නි.වසමට පිවිසෙන මාර්ගය අබලන් වී ඇති බැවින් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතුය
 • 405/බී ග්‍රා.නි.වසම හරහා දොම්පෙ හංවැල්ල රජයේ බස් සේවාවක් අවශ්‍යයි

දෙමළගම

 • සියළුම මාර්ග අළුත්වැඩියා කල යුතුය.
 • වසමට ලංගම බස් රථයක් ලබා දිය යුතුය

දොම්පෙ

 • කොන්ක්‍රීට් කල යුතු මාර්ගයකි -කැකුණගහවත්ත
 • කොන්ක්‍රීට් කල යුතු මාර්ගයකි-වෑවල මාර්ගය
 • කොන්ක්‍රීට් කල යුතු මාර්ගයකි-දේවි බාලිකාව ඉදිරිපිට මාර්ගය
 • කොන්ක්‍රීට් කල යුතු මාර්ගයකි-මුත්තෙට්ටුවත්ත පාර

දියවාල

 • කෑරගල් මාවත ඉතුරු කොටස සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • බුම්කිඳ මාවත (සම්පූර්ණයෙන්ම) සංවර්ධනය කල යුතුය.

රදාවාන-උතුර

 • රණවිරු චන්ද්‍රසිරි මාවතේ දේවාල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 • හල්වන යායට පිවිසිමට ඇති මාර්ගය පුළුල් කිරිම

දියවාල-උතුර

 • දියවාල-උතුර විකුමරත්න මාවතේ වෙන්දේසි වත්ත ඉදිරිපිටින් ආරම්භ වී 0.5 කි.මි. පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

රදාවාන-දකුණ

 • රෝහල පාර සංවර්ධනය කලයුතු වීම
 • රදාවාන කන්දහේන වත්තට යන පාර අබලන්වීම
 • රදාවාන හොපිපල  පාර අබලන්වීම
 • රදාවාන කහටගහවත්ත ජනපදයේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කලයුතු වීම
 • රදාවාන රෝහලේ තාප්පය අසල පාර සංවර්ධනය කලයුතු වීම

නැදුන්ගොල්ල-උතුර

 • නැදුන්ගොල්ල රදාවාන රෝහල මාර්ගය අබලන් තත්ත්වයේ පවතී.

නැදුන්ගොල්ල-දකුණ

 • කොන්ක්‍රීට් දමා නැති ගුරු පාරවල් සෝදාපාළුවට ලක්වීම,වලවල් සෑදී තිබීම.
 • ප්‍රධාන මාර්ගය(පැපිලියවල-මහහේන)වලවල් සෑදී කැඩීබිදී යාම.

බෝගහවත්ත

 • පිල්ලෑව මාර්ගය අබලන් වීම
 • මිහිඳු මාවත අබලන් වීම
 • වල්පොල මැද මාවත අබලන් වීම

බණ්ඩාරනායකපුර

 • පාසල් මාවත සංවර්ධනය කලයුතු වීම
 • ගැමුණු මාවත සංවර්ධනය කලයුතු වීම

බණ්ඩාරනායකපුර-බටහිර

 • මාර්ග වල ජලය බැස යාමේ ගැටළු ඇත.
 • සරත් කෝප්‍රල් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

බදුවත්ත

 • පාසල් පෙදෙසේ ඇති නුගගහලන්ද මාර්ගයට කොන්ක්‍රීට් දැමිය යුතුය.
 • බදුවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මළිගාව ග්‍රාමයට යන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

මීගහවත්ත

 • පැල්පිට සිට වානළුවාව පාර අබලන් වී ඇත.
 • බතලවත්ත සිට වහරක පාර අබලන් වී ඇත.

මැණික්ලන්ද

 • පටු මාර්ගය පුළුල් කිරීම
 • මාර්ගය මද ඇති විදුලි කණු ඉවත් කිරීම
 • පටු මාර්ගය පුළුල් කිරීම

මණ්ඩාවල-උතුර

 • අක්කර 9 අතුරුමාර්ගයේ සිට නෙල්සන්   පද්මසිරි මහතාගේ නිවාස දක්වා කාපට් කලයුතුය.
 • 225 ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දැනට කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානය දක්වා කාපට් කලයුතුය.
 • අක්කර 9 වත්තේ ඇති ප්‍රවේශ මාර්ග කාපට් කලයුතුය
 • හයේ කනුව අඹගල පෙදෙස තාර දම ඇති මාර්ගය ඉතිරි කොටස කාපට් කලයුතුය.

මණ්ඩාවල-දකුණ

 • ඇටඹලන්ද-කන්දෙවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කන්දෙවත්ත-දික්ලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කන්දෙවත්ත-මී ගහ හේන පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කන්දෙවත්ත-මරණාධාර සමිති පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • පූගොඩ උස්වත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ගල්වල හේන පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

මදුරාව

 • පැලහැල ඉන්දොලමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මහවත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මංචනායක වත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මා බිම වත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • සිටුවත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

මැද්දෙගම-උතුර

 • සිරියා මාවත සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • බෙලහිනිකන්ද පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

මැද්දෙගම-දකුණ

 • ජයසුන්දර මාවත සේදි ගොස් වලවල් සෑදී ඇත
 • ශ්‍රමදාන මාවතේ තාර ගැලවී වලවල් සෑදී ඇත

මාළිඳ

 • මාළිඳ-තිත්තපත්තර 2 කණුව මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මාළිඳ පැරණි මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මාළිඳ පාලුගම මාර්ගය මුල කොටස කාපට් කිරීම
 • මාළිඳ දුවහේන මාර්ගය ඉතිරි කොටස ගල් අතුරා තාර දැමීම
 • මාළිඳ පතිරගෙවත්ත මාර්ගයකොන්ක්‍රීට් කිරීම

මාළිඳ-නැගෙනහිර

 • ගොරකවෙල වෙල්යායේ පැති බැම්ම හා පාර සැකසීම

මයිලවලාන

 • මයිලවලාන හරහා දිවෙන 185 වේයන්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය කාපට් කිරීම (අම්බලන්මුල්ල සිට වායගොල්ල දක්වා කොටස මයිලවලානට අදාල වේ)
 • මයිලවලාන හන්දියේ සිට බණ්ඩාරනායකපුර පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

නාමළුව

 • පාරවල් කොන්ක්‍රීට් කිරීම

මයිලවලාන-දකුණ

 • කොන්ක්‍රීට් කර නොමැති මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

මොරහේන

 • බතල වත්ත පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කන්ද හෙන පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කලුකොඳයාව පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • ගොමවල පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

මහවලවත්ත

 • ශාන්ත වඩු මඩුව අසල සිට ප්‍රජා ශාලාව පාර
 • පී.අමරතුංග නිවස දක්වා සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මැදකෑල්ල පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • කනත්ත අසල සිට මහවලවත්ත කෙලවර පාර වෙල දක්වා සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • මාළිඳ සිට 2 කණුව දක්වා පාරේ මහවලවත්ත වසමට අයිති කොටස සංවර්ධනය කල යුතුය.

මාහල්ලොලුව

 • මාහල්ලොළුව කොහිලගම මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දැමීම
 • රණවිරු මාවත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දැමීම

නාරම්පොල

 • නාරම්පොල-පාළුවත්ත මාර්ගය අබලන් වී තිබීම
 • නාරම්පොල-බටුහේන සුසාන භූමිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 • නාරම්පොල පන්සල පිටුපසින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම

මිල්ලතේ

 • මිල්ලතේ හංදියේ සිට පන්විල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

මේරිලන්ඩ් ජනපදය

 • වසමට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් හෝ කාපට් කිරීම

රඹුටන්වත්ත

 • ප්‍රධාන මාර්ගයේ රදාවාන ශ්‍රී මහා විහාරය අසල මාර්ගය පළල් කිරීම
 • ප්‍රධාන මාර්ගවල ජලය බැස යාමට කාණු ඉදිකිරීම
 • සමූපකාර මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම

පැපිලියවල

 • කජුකොටුව පාර (එගොඩ පැපිලියවල) සංවර්ධනය කල යුතුය.
 • පවුම්හේන පාර සංවර්ධනය කල යුතුය.

වැලිකැටියවත්ත

 • ප්‍රවාහන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවේ (මගී ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි )
 • රණවිරුගමට පැමිණීමට මල් කැලේ පාර පිළිසකර කල යුතුය

වෙරළුගම්පල

 • කරව්දෙණිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම(මුර හන්දිය දක්වා)
 • සකුරා මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • වෙරළුඟම්පල-මණ්ඩාවල ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • සියළු අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම

වතුරුගම

 • පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • දෙල්ගහවත්ත සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝගහමුල වත්ත සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්දහේන සංවර්ධනය කිරීම
 • හූනියන්වල කන්දහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • හප්පිටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්නිමහර පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝගහමුලහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • බෝගහමුලහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • 205 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • මාහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • දෙල්ගහවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කන්දවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම

වෙදගම

 • ගෝතම පුත්‍ර භාවනා මධ්‍යස්ථාන පාර කොන්ක්‍රීටි කිරිම.
 • දෙවිදුගම මාර්ගය කොන්ක්‍රීටි කිරිම.
 • මීතිරිගල - දංගල්ල මාර්ගය අබලන්විම.

වානළුවාව-උතුර

 • වානලුවාව -කොට්ටවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • ලයනල් සිරිවර්ධන මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • පුස්වැල්දෙණිය පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • පෙරපාසල් මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • ලියනාරච්චි මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • තෙලඹු ගහකොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

වේරහැර

 • හංගමුවවත්ත හිස්වැල්ල මාර්ගය(මේජර් ඉන්දික ප්‍රසන්න රණවීර මාවත) සංවර්ධනය කිරීම
 • හොරකන්ද ගොවිජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • වේරහැර දඹකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

වහරක

 • හොරවල කුරුඳුවත්තේ ඇති ගෘහ අංක 150/බී දරන ස්ථානයේ නිවාස 6 කට යාමට මාර්ගයක් නොමැත.

විහාරකුඹුර

 • සපුගහවත්ත අලපලාවිලවත්ත පාර ගමන් කල නොහැකි තත්ත්වයට අබලන්වී ඇත

වල්පොල

 • ගමමැද පාර පාර භාගයක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීමට ඇත(වික්‍රමපාල මහතාගේ නිවස අසළ සිට)
 • ගමමැද පාර (දූපත පාර) පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කන්දහේන පාර(ප්‍රජා ශාලාව අසළ )බෝක්කුවක් ඉදිකිරීම

වල්අරඹ

 • වල්අරඹ ගම මද පාර කොන්ක්‍රීට්  නොමැති කම නිසා  ප්‍රදේශයේ ජලය එකතු වීම

වේල්ගම

 • පල්ලිය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • උඩවැව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගඟ බඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

සමණබැද්ද-උතුර

 • ඩයනල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවසේ සිට දන්තපාල  මහතාගේ නිවස දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ආර්.එම්.ඩී.රෝහණ ජයලාල්  මහතාගේ නිවසේ සිට එච්.ඒ.නන්දසේන මහතාගේ නිවස දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

සෙනසුන්ගොඩ

 • සෙනසුන්ගොඩ ගම මැද හරහා කිතුනුගමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • සිරිකුරුස  මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • සදාසරණ මාවත සංවර්ධනය කිරීම

පැලහැල

 • සැනසුම් මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම
 • කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම

පහළ ලුණුගම

 • පැපොල් ගස් දෙණිය- කපුගොඩ දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය කාපට් කිරීමට අවශ්‍යයි.
 • ලුණුගම දේවාල පාර මාර්ගය නැවත කාපට් කිරීම හො කොන්ක්‍රීට් දැමීම.

පහළ දොම්පෙ

 • බුදුපිළිමය-තල්පැදිල්ල දක්වා ඉතිරි 200 m කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • උක්වත්ත-කොස්හේන මංසන්ධිය දක්වා ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම -0.5 Km

පහළ මාපිටිගම

 • උස්වත්ත තොටුපොල ,ගඟ බඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කෑරගල මාවතේ ඉතිරි  කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

හැළුම්මහර

 • ලංසියාවත්ත පාර තාර දැමීම
 • කූඩළුගල කන්ද වමට ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් දැමීම

හිස්වැල්ල

 • කුරුදිය හා සමාධි මාවතේ කොන්ක්‍රීට් හෝ තාර දමා වැඩ අවසන් කිරීම.
 • සමාධි මාවත කුරුදිය මාර්ගයට ඒකාබද්ධ කිරීම.

පල්ලෙගම

 • පල්ලේගම වල්පොල මාර්ගය අබලන් වීම
 • රුවන් මාවත පැපිලියවල මාර්ගය අබලන් වීම
 • පල්ලේගම කෑරගල මාවත අබලන් වීම
 • පල්ලේගම වලහේන හා හල්වතේ පාර අබලන් වීම
 • පල්ලේගම තිඹිරිගහ කන්දට පාරක් නොමැති වීම

පල්ලෙගම-දකුණ

 • බෙලකඩ පිටිය පාරේ දෙවට පාර පෙදෙස ඉතා පටු බැවින් එය පුළුල් කල යුතුය
 • දඹ කන්ද මාර්ගයේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

පාළුපැල්පිට

 • කොස්වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • ගං දොළහගම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මහගෙදරවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • රුසිරු යෝගට් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • නිවාස අංක 10/ඒ - 7/බී දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • බෙහෙත් ශාලාව අසල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මංජුල මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • කනත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • පිල්ලෑව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

පැල්පිට

 • පැල්පිට පාසල් මාවතේ කුඹුරු යාය හරහා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම

පනන්වල

 • කජු වැටිය පැරණි මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • දියකඩිත්ත කටුලන්ද ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • පනන්වල ගම මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • කජු වැටිය දියකඩිත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම
 • චමින්ද පද්ම කුමාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • ප්‍රබුද්ධ මාවත සංවර්ධනය කිරීම
 • විසල් සෙවන මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම

පොල්හේන

 • සුසාන භූමිය ආරම්භක ස්ථානයේ වේල්ල කොටසට පැති බැම්මක් අවශ්‍යයයි.

News & Events

09
Nov2018
Issuing of Birth Marriage Death Certificate

Issuing of Birth Marriage Death Certificate

ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම උපත්,විවාහ,මරණ සහතික 2018.11.07 දින...

08
Nov2018
Entrepreneur Development,Vocational Training and Job Orientaion

Entrepreneur Development,Vocational Training and Job Orientaion

දොම්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අදාලව ව්‍යවසාය සංවර්ධනය,වෘත්තීය...

05
Nov2018

මනෝ විද්‍යාත්මක උපදේශනය

දොම්පේ  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල පදිංචි  මනෝ...

24
Oct2018
GN Office Performance Competition 2018

GN Office Performance Competition 2018

GN Office Performance Competition 2018 Results

02
Oct2018
Dompe Kala Ulela-2018

Dompe Kala Ulela-2018

Dompe Divisional Kala Ulela 2018 was held...

28
Aug2017

Division Meeting-2018

Division Meeting will be held on following...

Scroll To Top